Studia Doktoranckie | Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego
Zaznacz stronę

Doktoranckie studia filozoficzne na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym UO stanowią trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników akademickich do pełnienia zarówno roli badacza, jak i nauczyciela w szkolnictwie wyższym.

Kierownik studiów: Prof. UO dr hab Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich – pobierz plik.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych lub świadectwo ukończenia studiów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

Doktorantom mogą być przyznane następujące stypendia:

1. stypendium socjalne,
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium dla najlepszych doktorantów
4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Stypendium może otrzymać do 20 % doktorantów z najlepszymi wynikami przyjętymi na pierwszy rok studiów wg listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego.

Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi, który znalazł się w grupie najlepszych doktorantów na danym roku, terminowo zamknął rok studiów poprzedzający przyznanie stypendium i wykazał się osiągnięciami naukowymi oraz organizacyjnymi, których wykaz znajduje się w Regulaminie w pomocy materialnej dla doktorantów: http://www.doktoranci.uni.opole.pl/news.php?id=286&lang=pl&m=1

Doktoranci mogą się także ubiegać o stypendium doktoranckie oraz tak zwane stypendium „projakościowe”. Zasady przyznawania obu stypendiów znajdują się w Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim: http://www.doktoranci.uni.opole.pl/news.php?id=285&lang=pl&m=1

Studentom studiów doktoranckich przyznawana jest także dotacja ministerialna, która wspomaga finansowo: wyjazdy na konferencje, wyjazdy zagraniczne, zakupy literatury i inne potrzeby związanych z realizacją projektów badawczych.

Zasady rekrutacji:

Kandydaci, po uprzedniej Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, powinni  złożyć w dziekanacie Wydziału  Historyczno – Pedagogicznego  następujące  dokumenty:

1. formularz zgłoszenia na studia podpisany przez Kandydata (wydruk z programu IRK)  –  Proszę o dopisanie tematu pracy magisterskiej (drukowanymi literami), oraz  daty rozpoczęcia pracy zawodowej, po ukończeniu studiów oraz zajmowanego stanowiska.
2. kserokopia odpisu dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu /tegoroczni absolwenci – dopuszczalne jest zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim/,
3. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
4. dokumentację z dotychczasowych osiągnięć naukowych (np.: Koła Naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada),
5. opinię promotora pracy magisterskiej lub innego samodzielnego pracownika naukowego
6. trzy fotografie o wymiarze 35x45 mm lub dwie fotografie o wymiarze 35x45mm i jedna fotografia o wymiarze 45x65 mm. /podpisane na odwrocie/.
Dokumenty należy składać w opisanej, kartonowej, wiązanej teczce
(imię, nazwisko, adres  stałego zamieszkania,  telefony, e-mail  oraz  kierunek i zakres studiów ).


Od kandydatów na studia doktoranckie nie pobiera się opłaty rekrutacyjnej.

Informacje  i składanie dokumentów:
Renata Kamińska-Wanecka,  Dziekanat  Wydziału  Historyczno – Pedagogicznego, ul. Oleska  48,  pokój  132,
telefon  774527411,  e-mail:  rkw@uni.opole.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek do  10.00 do 14.00

Termin składania dokumentów na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017:

od 20 kwietnia do 31 lipca oraz 1 września do 16 września.

Zasady rekrutacji:
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania konkursowego, którego zasadniczymi elementami są:

  • ocena na dyplomie magisterskim lub równorzędnym;
  • ocena dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, stypendia i staże, udział w konferencjach, inne osiągnięcia naukowe i wyróżnienia);
  • rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której oceniane są zainteresowania naukowe kandydata, predyspozycje do pracy badawczej, projekt rozprawy doktorskiej*, znajomość języków obcych.


* Projekt rozprawy doktorskiej powinien zawierać zwięzłe nieprzekraczające jednej strony maszynopisu (2000 znaków ze spacjami) sformułowanie problemu badawczego omówionego wcześniej z jednym z samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Filozofii.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

23.09.2016 r. godz. 10.00, sala 327,  Collegium Civitas ,   ul. Katowicka 89

FILOZOFIA

 

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...

Sprawozdanie audio z konferencji (aktualizowane)