Doktoranckie studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych UO stanowią trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich – pobierz plik. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie

 

Kierownik studiów: Prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

.

 

Doktorantom mogą być przyznane następujące stypendia:

 

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów
 4. stypendium doktoranckie
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Stypendium może otrzymać do 20 % doktorantów z najlepszymi wynikami przyjętymi na pierwszy rok studiów wg listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego.

 

Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi, który znalazł się w grupie najlepszych doktorantów na danym roku, terminowo zamknął rok studiów poprzedzający przyznanie stypendium i wykazał się osiągnięciami naukowymi oraz organizacyjnymi, których wykaz znajduje się w Regulaminie w pomocy materialnej dla doktorantów:

http://www.doktoranci.uni.opole.pl/news.php?id=286&lang=pl&m=1

 

Doktoranci mogą się także ubiegać o stypendium doktoranckie oraz tak zwane stypendium „projakościowe”. Zasady przyznawania obu stypendiów znajdują się w Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim:

http://www.doktoranci.uni.opole.pl/news.php?id=285&lang=pl&m=1

 

Studentom studiów doktoranckich przyznawana jest także dotacja ministerialna, która wspomaga finansowo wyjazdy na konferencje, wyjazdy zagraniczne, zakupy literatury i inne wydatki związane z realizacją projektów badawczych” doktorantów.

 

 

Zasady rekrutacji :

Kandydaci, po uprzedniej Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, powinni  złożyć w dziekanacie Wydziału  Nauk Społecznych następujące dokumenty:

 

 1. podpisany przez Kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
 3. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
 4. dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
 5. informacja o znajomości języków obcych;
 6. dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
 7. życiorys;
 8. propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytule profesora.
 9. dwie fotografie o wymiarze 35x45 mm lub jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm i jedną o wymiarze 45x65 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

 

Informacje i składanie dokumentów:

Renata Kamińska-Wanecka – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132, telefon 774527406, e-mail: rkw@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 11oo do 14oo

 

Termin przyjmowania dokumentów:

od 7 maja do 27 lipca oraz od 01 września do 14 września 2018 do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

 

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;

 1. a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie filozofii, historii, pedagogiki, psychologii, sztuki, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, matematyki.
 2. b) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie internetowej: filozofia: filozofia.uni.opole.pl

 

System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

 1. a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

poniżej  4.0 – 0 pkt

od 4.0 do 4.2 – 2 pkt

od 4.2 do 4.4 – 4 pkt

od 4.4 do 4.6 – 6 pkt

od 4.6 do 4.8 – 8 pkt

od 4.8 do 5.0 – 10 pkt

 1. b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych, udział w programach badawczych, działalność w kołach naukowych) w tym za znajomość
 2. obcego: p potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
 3. c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
 4. d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

21.09.2018 godz. 10oo  sala 327 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

           

Termin ogłoszenia wyników:

do 30 września 2018 r.

 

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

– indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

– strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

 

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.


FILOZOFIA

 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...