Zaznacz stronę

Projekt pt. „Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jako III misja Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWR.03.01.00-00-EF42/16

Projekt pt. „Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jako III misja Uniwersytetu Opolskiegowspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.03.01.00-00-EF42/16 – okres realizacji od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Cel projektu
Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych  z:  krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką  w okresie  01.09.2017-30.06.2019, wśród  236 (165K/71M) uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu miasta  Opola oraz z terenu miasta Rydułtowy.  W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć trwających 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy uczniów, w ramach jednego roku szkolnego. W ramach jednej grupy w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie danej klasy, danego rocznika lub danej szkoły, w liczbie nie przekraczającej 20 osób.

Grupa docelowa projektu

Uczniowie z  Publicznego Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu 40 os. (30K/10M);  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  nr  II w Opolu 40 os. (30K/10M);  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III       w Opolu 80 os. (60K/20M);   Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim  36 os. (24K/12M) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rydułtowach 40 os. (21K/19M).

Podczas zajęć stosowane będą głównie metody aktywizujące pozwalające na realizację zamierzonych celów tj. efektem realizacji tego projektu  będzie:  pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania, wykształcenie umiejętności poprawnej argumentacji, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem  różnych punktów widzenia. Metody i formy prowadzenia  zajęć dobierane będą adekwatnie do potrzeb uczestników tego projektu, tj. będą zgodne z potrzebami wynikającymi z ich wieku rozwojowego i poziomu poznawczego.

 Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 68 500,00 zł.
Kwota dofinansowania:  66 445,00 zł.
Stopa dofinansowania: 97%.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu :
Kierownik projektu : dr hab. Robert Sochacki, prof. UO
Telefon : (+48) (77) 452-74-95
Mail : rsochacki@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski , Budynek Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Instytut Filozofii , pokój nr 325