Projekt pt. „Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWR.03.01.00-00-EF43/16

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z : krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką  w okresie  01.09.2017-30.06.2019, wśród  220 (119K/101M) uczniów szkół gimnazjalnych  z terenu miasta Opola.
W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć trwających 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy uczniów w ramach jednego roku szkolnego. W ramach jednej grupy w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie danej klasy, danego rocznika lub danej szkoły, w liczbie nie przekraczającej 20 osób.

Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 67 875,00 zł
Kwota dofinansowania:  65 838,73 zł
Stopa dofinansowania: 97%

Grupa docelowa projektu

Uczniowie z  Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu 80 os. (40K/40M);  Publicznego Gimnazjum nr 4 w Opolu 40 os. (20K-20M);  Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu 80 os. (48K/32M) oraz Społecznego Językowego Gimnazjum Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego (WSERO) w Opolu 20 os. (11K/9M).

Podczas zajęć stosowane będą głównie metody aktywizujące pozwalające na realizację zamierzonych celów tj. efektem realizacji tego projektu  będzie:  pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania, wykształcenie umiejętności poprawnej argumentacji, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem  różnych punktów widzenia. Metody i formy prowadzenia  zajęć dobierane będą adekwatnie do potrzeb uczestników tego projektu, tj. będą zgodne z potrzebami wynikającymi z ich wieku rozwojowego i poziomu poznawczego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu :
Kierownik projektu : dr hab. Robert Sochacki, prof. UO
Telefon : (+48) (77) 452-74-95 lub 513 169 308
Mail : rsochacki@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski , Budynek Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Instytut Filozofii , pokój nr 325