Zaznacz stronę

 

POKÓJ: 23, Wydział Teologiczny

E-MAIL: jpiecuch@uni.opole.pl

Przebieg kariery naukowej:

1. Doktorat: 1992; Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej.
2. Habilitacja: 2006; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka badań:

  • Filozofia religii
  • Filozofia człowieka
  • Ontologia
  • Fenomenologia

Ważniejsze publikacje:

– Das Verständnis von Erfahrung bei Franz Rosenzweig, Kraków 1992, ss. 281
– Doświadczenie Boga. Propozycja Bernharda Weltego na tle sporu o pojęcie doświadczenia fenomenologicznego, Opole 2004, ss. 551
– Koncepcja czasu u św. Augustyna, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 25 (2005), s. 49-60
– Przemoc w imię Boga? Kilka uwag na temat relacji między religię a przemocą, w: S. KOPEREK, W. ZUZIAK (red.), Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2006, s. 573-486
– Das dialogische Prinzip der Freiheit und Gnade, w: S. Bohlen, I. Feige, A.U. Müller, G. Ruff (red.), Denkend vom Ereignis Gottes sprechen. Die Bedeutung der Philosophie in der Theologie. Bernhard Casper zum 65 Geburtstag von seinen Schülerinnen und Schülern, Freiburg 1997, s. 165-186
– Von der monologischen zu einer dialogischen Vernunft w: A. Anderwald (red.), Rozum i wiara. Vernunft und Glaube. Z naukowej współpracy Wydziałów Teologicznych Uniwersytetów Bambergu, Monastyru, Ołomuńca, Opola, Salzburga i Tarnawy, „Colloquia Theologica“, t. 2, Opole 2001, s. 157-176.
– Od estetyki do etyki, w: S. Gajda, H. Sobeczko (red.), Człowiek – dzieło – sacrum, Opole 1998, s. 201-207
– Pierwotne doświadczenie etyczne a Transcendencja w ujęciu Emmanuela Lévinasa, w: P. Morciniec (red.), Ad Libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi w 65 rocznicę urodzin i 35 lecie pracy naukowej, Opole 1996, s. 673-691
– Poznanie drugiego człowieka w ujęciu Edyty Stein. Teoria wczucia i jej granice, w: J. Piecuch (red.), Edyta Stein – Filozof i świadek epoki, Opole 1997, s. 137-161
– Człowiek wobec czasu, w czasie i czasem, w: K. Wolsza (red.), Czas – ewolucja – duch. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Wojciechowskiemu z okazji 80. urodzin, Opole 1997, s. 235-251
– Trzy wersje fenomenologii w ujęciu H. Rombacha, w: P. Jaskóła, R. Porada (red.), Ad Plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 25-lecia święceń biskupich oraz 70. rocznicy urodzin, Opole 2002, s. 481- 488
– Filozofia jako konstytutywny moment teologii. Filozoficzne przesłanki rozumienia wiary wedle Bernharda Weltego, w: T. Dola, R. Pierskała (red.), Ut mysterium paschale vivendo exprimatur. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Helmutowi Janowi Sobeczce, Dziekanowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 60. Rocznicy urodzin, Opole 2000, s. 585- 598
– Kościół w Europie zjawisk globalizacyjnych i integrystycznych, w: A. Dylus (red.), Europa. Zadanie chrześcijańskie. Księga pamiątkowa z okazji 65. Rocznicy urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa, Warszawa 1998, s. 314-320
– Der Streit um den Liberalismus vor dem Hintergrund kirchlich-gesellschaftlichen Veränderungen in Polen nach 1989, w: S. Knobloch, P. Tarliński (red.), Społeczeństwo pluralistyczne. Wezwanie dla Kościoła. Pluralistische Gesellschaft. Herausforderung an Kirche und Theologie. Z naukowej współpracy Wydziałów Teologicznych Uniwersytetów Moguncji i Opola, „Colloquia Theologica” t. 3, Opole 2001, s. 89-101
– Filozoficzne pojęcie wolności a wolność doświadczana w Eucharystii. Próba fenomenologicznych przybliżeń, w: T. Dola (red.), Ineffabile Eucharistiae Donum. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich, Opole, 1997, s. 319-336
– Casper Bernhard, w: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, t. 2, Warszawa 2001, s. 376
– Przemoc w imię Boga? Kilka uwag na temat relacji między religię a przemocą, w: S. Koperek, W. Zuziak (red.), Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2006, s. 573-486
– Mistrz Heidegger „Principia” XVI-XVII (1996-1997), s. 115-139
– Fenomenologiczna refleksja czy hermeneutyczne rozumienie? Heideggerowski zwrot ku fenomenologii rozumienia „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 21 (2001), s. 57-73
– Rozum i jego krytyka, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 17 (1997), s. 255-268
– Niektóre cechy miłości w fenomenologicznej interpretacji. Koncepcja Bernharda Weltego, w: K. Wolsza (red.), Osoba – małżeństwo – rodzina u progu XXI wieku, Opole 2003, s. 19-27
– Przemiany pojęcia doświadczenia. Od Arystotelesa do Gadamera, w: J. Cichoń (red.), Ratio et revelatio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji 65. Rocznicy urodzin, Opole 1998, s. 143-154
– Doświadczenie nicości jako doświadczenie religijne w ujęciu Bernharda Weltego, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 18 (1998), s. 363- 379
– Fenomen dziejowości i jego znaczenie w rozumieniu chrześcijaństwa w ujęciu B. Weltego, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 22 (2002), s. 23-38
– Franz Rosenzweig i jego dzieło życia, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 19 (1999), s. 83-96
– Hans-Georg Gadamer i filozofia hermeneutyczna, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 20 (2000), s. 7-24
– „Chrześcijaństwo jest dopiero przed nami”. Józefa Tischnera diagnoza postkomunistycznego katolicyzmu, w: M. Worbs (red.), Potrzeba wartości. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2004, Opole 2004, s.63-74
– Fenomenologia, w: R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej, Opole 2004, s. 89- 93
– Między dowodem a doświadczeniem. Droga myśli religijnej kardynała Mariana Jaworskiego, w: J. Barcik, G. Chrzanowski (red.), Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków 2005, s. 269-284
– Unia Europejska – szanse i wyzwania, korzyści i straty, „Ephphetha – otwórz się” 1 (2003), s. 16-21- Teoria ewolucji w świetle nauczania Kościoła, „Ephphetha – otwórz się” 4 (2002), s. 3-12

 

FILOZOFIA

 
 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...