Zaznacz stronę

POKÓJ: 324, budynek Collegium Civitas

TELEFON: (+48) (77) 452-74-94

E-MAIL: ialechnowicz@uni.opole.pl

Przebieg kariery naukowej

 • 1983 r. – tytuł magistra filozofii, Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • 1993 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Filozoficzne postawy koncepcji politycznej Karla Jaspera” (promotor prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • 2004 r. – tytuł doktora habilitowanego w zakresie filozofii – historia filozofii na podstawie rozprawy pt. Problem konstytucji przedmiotu w psychologii myślenia Richarda Hönigswalda, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Stanowisko asystenta – Akademia Rolnicza we Wrocławiu – Instytut Nauk Społeczno-Politycznych – 1983 – 1994.
 • Stanowisko adiunkta – Akademia Rolnicza we Wrocławiu – Katedra Nauk Humanistycznych 1994 – 2004.
 • Stanowisko prof. uczelnianego – Uniwersytet Opolski – Instytut Filozofii – od 2005.

 

Zainteresowania badawcze:

Filozofia XX wieku, szczególnie: dyskusje wokół problemu przedmiotowości poznania i jego prawomocności, spory o metody badania świadomości, wzajemne relacje miedzy filozofią a usamodzielniającą się wówczas psychologią. Prócz tego: przedwojenni wrocławscy filozofowie: Richard Hönigswlad, William Stern, Theodor Lipps – ich znacznie w europejskiej myśli tamtego czasu.

Spis najważniejszych publikacji

Monografie:

 • Karl Jaspers – filozofia i polityka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 1996, s. 81.
 • Richard Hönigswald – wrocławskie lata. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 1999, s. 86.
 • Problem konstytucji przedmiotu w psychologii myślenia Richarda Hönigswalda, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 2003, s. 148.
 • Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895 –1935, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 230.
 • Spór o psychologię eksperymentalną w dyskusjach filozoficznych na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 189.

Artykuły naukowe (wybór):

 • Pytanie o filozofię w niemieckim egzystencjalizmie, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nauki Społeczne II” 1987 nr 169.
 • Psychological Barriers in the Rehabilitation of Aphasic Patients (współautor J. Leszek Akademia Medyczna we Wrocławiu),
 • “Contemporary Problems in the Rehabilitation of Person with Aphasia”, The Bronisław Czech Academy of Physical Education in Cracow, Cracow 1990.
 • Jaspers: od filozofii egzystencji do filozofii świata, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nauki Społeczne V” 1990 nr 202 .
 • Philosophische Grundlagen der Jaspersschen Totalitarismuskritik, „Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft“ VWGÖ – Wien 1990\91, nr 3\4.
 • Filozoficzne podstawy koncepcji politycznej Jaspersa, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nauki Humanistyczne I” 1995 nr 280.
 • Zur Freiheit und Verantwortlichkeit. Wie ist eine moralische und philosophische Umkehr möglich?, „Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers Gesellschaft“ VWGÖ – Wien 1994\1995, nr 7\8.
 • Zwischen Dogmatismus und Skeptizismus Hume, Kant, Hönigswald, [w:] W. Schmied-Kowarzik (Hrsg.) Erkennen – Monas- Sprache, Königshausen & Neumann, Würzburg 1997.
 • Ból istnienia, “Advances in Clinical and Experimental Medicine 2002”, Vol. 11, 1, Suppl. 1
 • Przeciw sceptycyzmowi. Problem realizmu poznawczego w neokantyzmie (Richard Hönigswald i Bruno Bauch), „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nauki Humanistyczne VI” 2002 nr 446.
 • Psychologia postaci – początki, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nauki Humanistyczne VI” 2002 nr 446.
 • Freiheit und Wahrheit bei Karl Jaspers und Edith Stein, [w:] R. Wisser, L. H. Ehrlich (Hrsg.) Karl Jaspers’Philosophie. Gegenwartigkeit und Zukunft, Königshausen & Neumann Würzburg 2003.
 • Psychologia – filozofia. Spór sprzed wieku, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne VII”, 2003 nr 469.
 • Psychologia Kazimierza Twardowskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej. Nauki Humanistyczne Zeszyty Naukowe VIII”, 2004 nr 506.
 • Wolność i duch w poezji filozoficznej Fryderyka Schillera, „Estetyka i Krytyka” 2006 nr 11.
 • Obecność i czas, „Kwartalnik Filozoficzny” 2007, T. 35 zeszyt 1.
 • Budowanie ciała duchowego jako droga umacniania nadziei, [w:] Oblicza nadziei, M. Worbs (red), Opole 2008.
 • Seminarium Filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895-1935. Powstanie, rozwój i główne kierunki badawcze, [w:] Studia z nauk społecznych i humanistycznych, J. Juchnowski, M.S. Wolański (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2008.
 • Między teorią a eksperymentem – problem psychologii na początku XX wieku , Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, Wydawnictwo DiG 2008.
 • Filozofia a kultura, [w:] Wielokulturowość jako atut w promocji regionu,. N. Honka (red), Łubowice 2009.
 • Karl Jaspers a psychologia, [w:] Karl Jaspers: Myślenie zaangażowane, (red.) Cz. Piecuch, Kraków 2011, s. 69-80.
 • Doświadczenie wewnętrzne a badanie procesów poznawczych: psychologia w wybranych programach filozoficznych na początku XX wieku, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2012 nr 3, s. 521-532.
 • Czy teorię przedmiotowości Richarda Hönigswalda można uznać za ontologię?, „Estetyka i Krytyka” 2012 nr 3, s. 191-203.
 • Filozoficzne podstawy kształcenia w przedwojennym Wrocławskim Uniwersytecie Powszechnym , „Rocznik Andragogiczny” 2012, s. 207-217.
 • Program filozoficzny Karla Jaspersa sformułowany w Die geistige Situation der Zeit (Duchowej sytuacji epoki), [w:] Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, (red.) Czesławy Piecuch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 13-25.
 • Rola doświadczenia wewnętrznego: Edmund Husserl a Richard Hönigswald, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2013, R. 22, nr1, s. 319-333.
 • Czas to rytm, „Tekstoteka Filozoficzna” 2013 nr 2, s. 22-26.
 • Filozofia i psychologia/Philosophy and Psychology, [w:] Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200 -lecia utworzenia  Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu/Commemorative Book for the 200th Anniversary of the Establishment of the State Univeristy in Wrocław T II/Vollume II Universitata litterarum Wratislaviensis, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2013, s. 234-248.
 • Pozaczasowa określoność sensu a czasowe akty jego urzeczywistniania: Richarda Hönigswalda poszukiwania obiektywności w subiektywności, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2013 nr 12, s. 5-18.
 • Seminarium Filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim przed drugą wojną światową, Filozofia we Wrocławiu, dzieje – postacie- problemy, t.1.(red.) L. Miodoński, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013, s. 189-199.
 • Granice mojego świata, „Tekstoteka Filozoficzna” 2014, s. 59-66
 • Philosophie und Ergebnisorientierte Bildung, [w:] Philosophie und Bildung (Iwona Alechnowicz-Skrzypek, D. Barcik (red.), „Tekstoteka Filozoficzna” wydanie specjalnie 2014, s. 16-21.
 • Co i jak badać? O rozterkach historyka dwudziestowiecznej filozofii niemieckiej. „Filo-Sofija” 2014 25(2), s. 97-107.
 • Badania Richarda Hönigswalda i Moritza Löwiego w laboratorium psychologicznym wrocławskiego Seminarium Filozoficznego (1916-1930), [w:] Na drogach i bezdrożach historii psychologii t.4 (red.) T. Rzepa, C.W. Domański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 111-121.
 • Neukantianer an der Breslauer Universität, [w:] T. Kubalica, S. Nachtsheim (Hrsg.) Neukantianismus in Polen, Königshausen & Neumann, Würzburg 2015, s. 209-217.
 • Dwa aspekty analizy egzystencjalnej Karla Jaspersa: rozumienie i rozjaśnianie egzystencji, [w:] Cz. Piecuch (red.) Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności, Universitas, Kraków 2015, s. 15-33.
 • Pierwsze doktoraty filozoficzne kobiet na Uniwersytecie Wrocławskim, [w:] Uniwersytet Wrocławski w kulturze XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej konferencji Naukowej Wrocław 4-7 października 2011 roku, Księga Pamiątkowa 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu t.4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s.381-387.
 • Dwa typy milczenia ,„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, nr 4 s. 117-129.

Recenzje:

 • Odkrywanie Jaspersa, “Odra” 1990 nr 12.
 • Czytać Husserla? “Odra” 1991 nr 9.
 • Królestwo prawdy, “Odra” 1992 nr 5.
 • Heretyczka? “Odra” 1992 nr 12.
 • Egzystencja i byt, rec. Czesława Piecuch, Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, Universitas, Kraków 2011, s. 302, „Kwartalnik Filozoficzny” T. XXXIX, Z 3, 2011, s. 161-162.
 • Hermeneutyczna refleksja etyczna, rec. Andrzej Przyłębski, Etyka w świetle hermeneutyki, Studia Philosophica Wratislaviensia vol.VI, fasc. 3 (2011)
 • Blask Edyty Stein, ks. Kazimierz Marek Wolsza, Edyta Stein darem, wezwaniem i obietnicą, Opole 2011, ss.  150, „Tekstoteka Filozoficzna” 2012 nr 1, s. 57.
 • Metafizyka po Kancie? Alicja Pietras, W stronę ontologii.Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii, Universitas, Krakow 2012, ss. 280. „Logos i Ethos” 2012 nr 2, s. 225.
 • 1 Powrót do Hegla, Andrzej Przyłębski: Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Odra 2014, nr. 4, s. 122-124.

Lista prowadzonych zajęć:

Zajęcia prowadzone na kierunku filozofia:

 • ontologia,
 • proseminarium (temat przewodni: Państwo Platona),
 • seminarium tematyczne (temat przewodni: społeczeństwo wiedzy),
 • wykład monograficzny: (temat: autonomia moralna).

Zajęcia prowadzone na innych kierunkach:

 • historia filozofii
 • filozofia przyrody

 

FILOZOFIA

 
 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...