Zaznacz stronę

dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

POKÓJ: 323, budynek Collegium Civitas TELEFON: (+48) (77) 452-74-92,e-mail: franc@uni.opole.pl

Tematyka badań:

Bioetyka, etyka środowiskowa, ekofilozofia, coaching, mediacje, filozofia edukacji, filozofia polityki.

Edukacja:

  • Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1982-1986).
  • Studia doktoranckie z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1989).
  • Dwuletnie studium psychoterapii (1993-1995).
  • Psychologiczna i pedagogiczna praca wychowawcza w Rybniku (1993-1996).
  • Doktorat – Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a kontrowersje wokół wychowania, Uniwersytet Opolski, 1998.
  • Habilitacja na podstawie rozprawy Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.
  • Studia podyplomowe: Akademia Profesjonalnego Coachingu, 2016; Master Coaching – zaawansowane techniki coachingowe, 2017; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Monografie:

  1. O nową integrację wychowania. Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a edukacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999, ss.205.
  2. Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 213.
  3. Mediacje sądowe i pozasądowe, Natalia Kurzawa, Grzegorz Francuz, Krzysztof Augustyn, Cezary Radomski, Fundacja VCC, Lublin 2017, s. 166; ISBN978-83-7979-178-1.

Artykuły w czasopismach:

1. Potrzeba zadomowienia się człowieka w świecie, [w:] „Oikos – Warsztat Świadomości Ekologicznej”, Kwartalnik ekologiczny, Zeszyt pierwszy. Wyd. Śląskie ABC, Rybnik, Luty 1999. s.20-22.

2. Człowieku poznaj samego siebie!, [w:] „Oikos – Warsztat Świadomości Ekologicznej”, Kwartalnik ekologiczny, Zeszyt trzeci. Wyd. Śląskie ABC, Rybnik, Październik 1999, s. 25-28.
3. Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna, [w:] „Oikos – Warsztat Świadomości Ekologicznej”, Kwartalnik ekologiczny, Zeszyt piąty i szósty. Wyd. Śląskie ABC, Rybnik, Maj 2000, s.35-37.
4. Polityczna poprawność jako fałszowanie wartości, [w:] „Dyskurs. Czasopismo Politologiczne”, Nr 3, Opole 2006, s. 61-72.
5. Miejsce religii w liberalnej demokracji, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, Nr 2/2007: Tożsamość religii – religie tożsamości, Warszawa 2007, s. 161-180.
6. Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją? [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, Nr 2 (94), Warszawa 2015, s. 399-415.
7. Czyje dobro się liczy? [w:] „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. X fasc. 4 (2015), Wrocław 2015,  s. 77-98.
8. Człowiek i natura –alienacja czy integracja? [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, Nr 2/2016 (98), Warszawa 2016, s. 69-82.

Artykuły w pracach zwartych:

1. Uprawomocnienie wiedzy jako problem aksjologiczny w filozofii E. Husserla, [w:] Studia o teoriach wartości w filozofii XX wieku (red. Z.Kuderowicz), Lublin 1991, s. 9-37. 2. Myślenie ekologiczne próbą rozwiązania dylematów współczesnego świata, [w:] Budowa środków zaufania międzynarodowego zadaniem kultury (red. Z. Łomny), Opole 1993, s.149-160. 3. P.R. Sarkar – jego synteza duchowa a współczesne dylematy [w:] Zeszyty Naukowe WSP Opole, Nauki Społeczno-Polityczne nr 8 1993, s.121-129. 4. Uwagi dotyczące filozoficznych założeń edukacji ekologicznej [w:] Człowiek i świat przyrody – edukacja ekologiczna (red. J.Dębowski, E.J.Pałyga), Olsztyn – Warszawa 1994, s. 99-109., 5. Fenomenologia Husserla a problem dialogiczności poznania [w:] W kręgu filozoficznych problemów dialogu (red. Z. Nowak), Opole 1994, 31-50. 6. Racjonalność wiedzy i bytu społecznego w koncepcji J. Habermasa, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Nauki Społeczno-Polityczne nr 10 1994, s.27-37. 7. Ekoligiczeskij podchod k fiłosofskoj antropologii i jej sowieriemiennoje znaczenie, N/06/ Moskwa 96, dep. /współautor/. 8. Wartości ekologiczne jako podstawa porozumienia [w:] Śląsk Opolski. Problemy okresu transformacji, w drodze do normalności (red. B. Kozera, M. Lis), Opole 1997, s. 324-329. 9. Zajęcia z etyki jako kształtowanie samoświadomości, [w:] Etyka w szkole (red. Z. Sareło), Warszawa 1997, s.109-120. 10. Wartości instrumentalne i autoteliczne a sposób bycia człowieka, [w:] Wartości i wartościowanie (red. T. Olewicz), Opole 1997, s. 79-100. 11. Encyklika Fides et ratio a współczesny status racjonalności, [w:] Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio (red. M. Grabowski), Toruń 1999, s. 113-124. 12. Ekologiczny model człowieka – tezy ekologicznie zorientowanej antropologii filozoficznej, [w:] Ku humanistycznej przyszłości świata w nowym stuleciu (red. Zygmunt Łomny, Krystyna Marcinkowska-Łangowska), Opole 2001, s.161-170. 13. Czy można odrzucić antropocentryzm? Analiza niektórych postulatów ekofilozofii, [w:] Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, (red. H. Mikołajczyk, R. Miszczyński), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Filozofia 3, Częstochowa 2001, 19-29. 14. Globalizacja w świetle myślenia ekologicznego [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturalne, (red. Z. M. Nowak), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002, 190-201. 15. Polityka wykluczania czy integracji? [w:] Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji, Colloquium Opole 2002, (red. Stanisław Senft, Aleksandra Trzcielińska Polus) Opole 2003, s. 134-144. 16. Tolerancja, pluralizm, demokracja [w:] Dzieje tolerancji i nietolerancji w Polsce (red. Irena Koszyk, Marek Białokur), Opole 2003, s. 9-16. 17. Homo Sapiens gatunkiem o niepewnym statusie ontycznym, [w:] Samobójstwo. Specyfika problemu, horyzonty badawcze (red. Stanisław Kijaczko), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 145-168. 18. Rola etyki w podtrzymywaniu trwania społeczności ludzkich, [w:] (red. Edward Nycz) Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej, Opole 2003, s.151-162. 19. Liberalizm: racjonalność autonomii czy racjonalność instrumentalna? [w:] (red.), Zbigniew Ambrożewicz, Oblicza racjonalności, Wydawnictwo UO, Opole 2005, s. 167-189. 20. Ludzka moc w kontekście restauracji zdewastowanej przyrody, [w:] (red. Zenon Gajdzica¸ Marek Rembierz), Bezradność. Interdyscyplinarne Studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 252- 260. 21. Wartości ekologiczne a liberalna demokracja, [w:] (red. Dorota Probucka), Etyka i polityka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 383-395. 22. Ecological Values and Liberal Democracy [w:] American and European Values: Contemporary Philosophical Perspectives, (red.) Matthew Caleb Flamm, John Lachs, Krzysztof Piotr Skowroński, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle UK 2008, s. 207-216. 23. Zakres wspólnoty moralnej a sprawiedliwość, [w:] (red. Dorota Probucka) Czy sprawiedliwość jest możliwa? Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 225-235 24. Wspólnota moralna, status moralny, przysługiwanie praw [w:] Chôra i agora. U filozoficznych korzeni kultury europejskiej, (red. S. Kijaczko i J. Krasicki), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 119-139. 25. Unsere moderne-postmoderne Wirklichkeit Und die Identität de Individuums, [w:] Europäisches Denken in Deutscher Philosophie, hrsg. von Volker Caysa, Bartłomiej Kozera, Justus Ulbricht, Peter-Lang-Verlag, Frankfurt Am Main-Berlin-New York-Oxford-Wien 2008, s. 87-99. 26. Dzieci na wojnie, kształtowanie podmiotowości moralnej i wspólnoty ogólnoludzkiej, [w:] Dzieci-żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych, red. Edmund Nowak Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2008, s. 89-102. 27. W poszukiwaniu prawdy ludzkiej jaźni, [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym (red. Dorota Probucka), Instytut Wydawniczy „MAXIMUM”, Kraków 2009, s. 211-219.