Zaznacz stronę

Historia i Kultura - studia magisterskie

 

Studia magisterskie dla osób zainteresowanych dziejami kultury.

 

Zarejestruj się w systemie IRKPoznaj harmonogram studiów

Jakie kompetencje zyskasz?

Podczas studiów student poznaje dzieje świata starożytnego i powiązane z nimi przemiany jakie zachodziły w obrębie kultury filozoficznej. Analiza przemian historycznych w kolejnych epokach będzie istotnym elementem poznania dynamiki dziejowej i warunków, które ukształtowały obraz ówczesnego świata, zarówno tego w wymiarze lokalnym jak i ogólnym. Poznaje podstawowe kategorie myślenia filozoficznego i najważniejsze wydarzenia, które wpływały na przemiany w obrębie kultury duchowej. Zapoznaje się też z kulturową, społeczną i polityczną spuścizną Wieków Średnich. Zapozna się dziejami Średniowiecza, które zrodziło myśl scholastyczną, i zachodnią tradycję muzyczną, która wyrosła w nawach gotyckich katedr. Student będzie mógł również zobaczyć w jaki sposób rewolucja cywilizacyjna doby Renesansu i następująca po niej rewolucja naukowa ukształtowały podstawowe zręby kultury i przyczyniły się do nowego pojmowania otaczającego ludzkość świata zarówno w wymiarze społecznym, filozoficznym i politycznym.

Co można robić po studiach?

Kontynuować naukę na studiach II stopnia, pracować w archiwach, muzeach, placówkach kultury, w mediach, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych, realizować się wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi otwartych, kompetentnych i dociekliwych, a przede wszystkim stać się w pełni świadomym współtwórcą kultury Zachodu przygotowanym na wyzwania współczesności.

Praca naukowa

W ramach Uniwersytecki Studiów Humanistycznych student będzie miał również szansę zapoznać się warsztatem badawczym historyka, a także zdobyć podstawowe kompetencje filozoficzne i muzyczne.

Zajęcia terenowe

Studenci biorą udział w licznych wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach, organizowanych zajęciach terenowych oraz zjazdach i konferencjach, odbywających się w kraju i zagranicą. Ponadto do ich aktywności należy współorganizacja warsztatów, mistrzowskich kursów interpretacji literatury muzycznej oraz seminariów naukowych prowadzonych przez wyśmienitych gości w postaci polskich i zagranicznych profesorów, m.in. z Niemiec, Czech, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Japonii czy Kuby.

Przykładowe przedmioty

Główne problemy świata współczesnego

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z węzłowymi problemami w dziejach świata po 1989 r. W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze szczególnymi uwarunkowaniami powstania nowych zagrożeń dla Europy i świata w wyniku rozpadu systemu dwubiegunowego

Mikrohistoria

Utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat badań mikrohistorycznych. Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy materiałów źródłowych, historiograficznych i historycznych. Zapoznanie z najważniejszymi syntezami dotyczącymi metodologii badań historycznych. Omówienie wybranych opracowań mikrohistorycznych. Pomoc w doskonaleniu umiejętności publicznej prezentacji zagadnień historycznych oraz popularyzacja wiedzy historycznej obejmującej mikrohistorię.

Sokrates i sofiści

Celem zajęć jest przedstawienie dziejów pierwszej i drugiej sofistyki na tle przemian kulturowych świata starożytnego ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych relacji pomiędzy kulturą sofistyczną i retoryczną a filozofią.

Elementy statystyki i demografii historycznej

W oparciu o wiodące metody i problemy związane z specyfiką dziedziny nauki jaką jest demografia historyczna wskazanie wybranych typów źródeł historycznych i metod ich wykorzystania w badaniach demograficznych; omówienie podstawowych zjawisk tworzących elementy ruchu naturalnego ludności, scharakteryzowanie podstawowych cech opisujących ludność, a także przybliżenie wybranych problemów i zagadnień demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństwa, miejsce dziecka w społeczeństwie.

Muzyka PRL-u

Wkrótce….

Obrzędowość religijna od czasów najdawniejszych

Wkrótce….

Teorie spiskowe w dziejach i ich weryfikacja

W dobie współczesnej dezinformacji historycznej i dziwnych teorii spiskowych, które najłatwiej docierają do ludzi młodych i zainteresowanych historią, ale pozbawionych pogłębionej wiedzy, trzeba z nimi walczyć i obalać je przy pomocy rzetelnej wiedzy historycznej. Jest to szczególnie istotne zagadnienie, którym zajmuje się w czasie swoich wykładów wygłaszanych zarówno w ramach kursów akademickich, jak i w ramach aktywności popularyzującej historię. Teorie spiskowe dotyczą m.in. zagadnień związane z historią średniowiecza, którymi zajmuję się w swych badaniach naukowych, tj. przede wszystkim w zakresie dziejów Bizancjum, Normanów i Śląska

Zabytki Opola - Zajęcia terenowe

Schemat symboliczny miasta, uwarunkowania naturalne i możliwości ich wykorzystania, komunikacja na obszarze miasta na przestrzeni wieków; budowle sakralne dawne i nowoczesne, budynki publiczne i prywatne; plac miejski, deptak, przestrzeń relaksu i odpoczynku; przestrzeń handlu; struktury symboliczne i memoratywne; zasoby artefaktów i wytworów sztuk plastycznych (muzea, galerie).

I na koniec:
Studia na HiKu to przygoda nie tylko intelektualna.