Zaznacz stronę

Efekty kształcenia na kierunku
FILOZOFIA SPECJALNOŚĆ ETYKA

Kierunkowe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filozofia absolwent:

 

Odniesienie do charakterystyk I stopnia Odniesienie do charakterystyk II stopnia

 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie)
K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury P6U_W P6S_WG
K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii P6U_W P6S_WG
K_W03 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim P6U_W P6S_WG
K_W04 ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania P6U_W P6S_WG
K_W05 zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym P6U_W P6S_WG
K_W06 zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi P6U_W P6S_WG
K_W07 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury P6U_W P6S_WG
K_W08 zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii P6U_W P6S_WG
K_W09 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych P6U_W P6S_WG
K_W10 zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism P6U_W P6S_WG
K_W11 zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie P6U_W P6S_WG
K_W12 zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury P6U_W P6S_WG
K_W13 ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filozofów w życie kulturalne kraju P6U_W P6S_WG
K_W14 zna metody interpretacji tekstu filozoficznego P6U_W P6S_WG
K_W15 wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne różne dziedziny nauki oraz inne dziedziny życia społecznego P6U_W P6S_WG
K_W16 zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej P6U_W P6S_WG

P6S_WK

K_W17 Ma podstawową wiedzę na temat zasad wyszukiwania informacji i konstrukcji narzędzi wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym P6U_W P6S_WG
K_W18 Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania informacjami osobistymi i zarządzania informacjami w różnego typu organizacjach P6U_W P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK/G

K_W19 Ma podstawową wiedzę na temat praw własności intelektualnej P6U_W P6S_WK
UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi)
K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych P6U_U P6S_UW
K_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę P6U_U P6S_UW
K_U03 czyta i interpretuje tekst filozoficzny P6U_U P6S_UW
K_U04 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych P6U_U P6S_UW
K_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną P6U_U P6S_UW

P6S_UK

K_U06 trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach P6U_U P6S_UW
K_U07 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia P6U_U P6S_UW
K_U08 wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych P6U_U P6S_UW
K_U09 zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne P6U_U P6S_UW
K_U10 uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych P6U_U P6S_UW
K_U11 przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności P6U_U P6S_UW
K_U12 wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi P6U_U P6S_UW
K_U13 formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych P6U_U P6S_UW

P6S_UK

K_U14 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury P6U_U P6S_UK

P6S_UO

K_U15 samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst filozoficzny P6U_U P6S_UK

P6S_UO

K_U16 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny P6U_U P6S_UK
K_U17 dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę P6U_U P6S_UK
K_U18 identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych P6U_U P6S_UW
K_U19 prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego P6U_U P6S_UW

P6S_UO

P6S_UU

K_U20 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur P6U_U P6S_UW
K_U21 rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych P6U_U P6S_UW
K_U22 Wykorzystuje odpowiednie metody wyszukiwania i przetwarzania informacji (jakościowe i ilościowe)

 

P6U_U P6S_UW
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego P6U_K P6S_KK
K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów P6U_K P6S_KK

P6S_KR

K_K03 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania P6U_K P6S_KR

P6S_KO

K_K04 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze P6U_K P6S_KR
K_K05 efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania P6U_K P6S_KO

P6S_KK

K_K06 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego P6U_K P6S_KR

P6S_KO

K_K07 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym P6U_K P6S_KR

P6S_KO

K_K08 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych P6U_K P6S_KR

P6S_KK

K_K09 ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych P6U_K P6S_KR

P6S_KK

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe na kierunku
FILOZOFIA SPECJALNOŚĆ ETYKA

Charakterystyki II stopnia Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filozofia absolwent:

 

Kierunkowe efekty kształcenia
WIEDZA (absolwent zna i rozumie)
P6S_WG Miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju K_W01

K_W06

K_W08

K_W11

P6S_WG Teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów K_W02, K_W03

K_W05

K_W07

K_W12

K_W16

K_W17

P6S_WG Metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów K_W04

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W13

K_W14

K_W15

K_W18

P6S_WK Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości K_W16

K_W18

K_W19

P6S_WK/G Zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów K_W18
UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi)
P6S_UW Formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązywania z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów K_U01

K_U02

K_U07

K_U08

K_U10

K_U12

K_U13

K_U19

K_U22

P6S_UW Rozpoznać wytwory kultury właściwe dla kierunku studiów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U09

K_U11

K_U18

K_U20

K_U21

P6S_UO Planować i organizować pracę indywidualną i w zespole K_U14

K_U15

K_U19

P6S_UK Komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii K_U05

K_U13

K_U14

P6S_UK Brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich K_U13

K_U14

K_U17

P6S_UK Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U15

K_U16

P6S_UU Samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie K_U19
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do)
P6S_KK Krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K01

K_K02

K_K05

 

P6S_KK Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01

K_K08

K_K09

P6S_KR Uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form K_K02

K_K03

K_K04

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

P6S_KO Wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania  działalności na rzecz środowiska społecznego K_K06

K_K07

P6S_KO Inicjowania działania na rzecz interesu społecznego K_K07
P6S_KO Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K03

K_K05

Program studiów

Sposoby sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia w odniesieniu do modułów
  Przedmiot Moduł kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Sposoby sprawdzania osiągniętych efektów:
Wprowadzenie do filozofii Teoretyczny z modułu praktycznego 6 p. o 6 p. K_W02,  K_W06, K_W08, K_W10, K_W03, K_U03, K_U11, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, KU21, K_K01, K_K02, K_K03 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Epistemologia Teoretyczny K_W07,  KW08, K_W10, K_W03, K_W04, K_W09, , K_W10, K_W12, K_U03, K_U11, K_U05, K_U07, K_U09, K_U17,  K_U08,  K_U20,  K_K01, K_K02, K_K03 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

 Ontologia Teoretyczny K_W07 K_W09 K_W10 K_W12 K_W14 K_U03K_U05 K_U07 K_U09 K_K01 K_K02 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Etyka Praktyczny K_W07 K_W09 K_W10 K_U18 K_U05 K_K02 K_K03 K_K09 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Metaetyka Teoretyczny K_W03, K_W06, KW_07, K_U01, K_U05, K_K04 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Antropologia filozoficzna Teoretyczny K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W14 K_W15 K_U03 K_U07 K_U11 K_U13 K_U21 K_K02 K_K05 K_K08 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Logika I Logiczny K_W07 K_W12  K_U01 K_U02  K_U06 K_U09 K_U10 K_K01 K_K02 K_K05 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Logika II Logiczny K_W06 K_W07 K_W12 K_U09 K_K01 K_K05 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena

realizacji zadań.

Kultura logiczna Warsztatowy K_W01, K_W07,  K_U02, K_U09, K_U10 K_U06, K_U02, K_K01 K_K02, Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Sztuka prowadzenia sporów Warsztatowy K_W01, K_W07, K_W12 K_U02, K_U09, K_U10 K_U06, K_K01 K_K_02 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Translatorium I Warsztatowy K_W05 K_U15 K_U16 K_K05 Ocena aktywności studentów w trakcie

zajęć. ocena realizacji zadań (tłumaczenie zadanych tekstów).

Przedmiot w języku nowożytnym Warsztatowy K_W05 K_U15 K_U16 K_K05 Ocena aktywności studentów w trakcie

zajęć. ocena realizacji zadań (tłumaczenie zadanych tekstów).

Konwersatorium specjalne z etyki i historii filozofii Historyczny K_W09 K_W10 K_U03 K_U07 K_U11 K_K08 K_K05 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Historia filozofii od Talesa do Ockhama Historyczny K_W01, K_W09 K_W10 K_U02, K_U03, K_U07  K_U04, K_U05 K_U011 K_U14 K_K01, K_K06  K_K02 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Historia filozofii od Mikołaja z Kuzy do Hume’a Historyczny K_W02 KW_07 K_W09 K_W10 K_W11 K_U03 K_U05 K_U07 K_U11 K_K05 K_K04 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Historia filozofii od Kanta do Fregego, Peirce’a i Diltheya Historyczny K_W09 K_W10 K_W11 K_W14 K_W15 K_U03 K_U07 K_U11 K_U13 K_U21 K_K02 K_K05 K_K08 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Filozofia współczesna (od Russella i Husserla) Historyczny K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W14 K_W15 K_U03 K_U07 K_U11 K_U13 K_U21 K_K02 K_K05 K_K08

 

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Seminarium licencjackie Warsztatowy K_W16 K_W19 K_U01 K_U02 K_K05 K_K04 Prezentacja postępów w realizacji pracy

dyplomowej.

Przedmiot zewnętrzny z obszaru nauk społecznych Teoretyczny K_W02 K_W04 K_W11 K_W13  K_U01 K_U02 K_U04 K_U10 K_U20 K_K01 K_K02 K_K09 K_K03 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena

realizacji zadań.

Metody nauczania filozofii i etyki Warsztatowy K_W12 K_W01 K_U01 K_U02 K_U03 K_U21 K_U17 K_K02 K_K03 K_K06 K_K09 Ocena realizacji zadań ćwiczeniowych
Technologia informacyjna Warsztatowy K_W12 K_U01 K_K05 Ocena realizacji zadań ćwiczeniowych
Język starożytny Warsztatowy K_W03 K_W09 K_W15 K_U03 K_U05 K_U16 K_K05 K_K08 Egzamin ocena

realizacji zadań.

Seminarium (wprowadzenie do badań naukowych) Warsztatowy K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_U01 K_U02 K_U13 K_U19 K_U22 K_K04 K_K05 Ocena realizacji zadań ćwiczeniowych
Dyscypliny systemowe (do wyboru)
Dzieje europejskiej filozofii moralnej Teoretyczny K_W08 K_W12  K_W09 K_U09 K_U10, K_K04 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Filozofia języka Teoretyczny K_W03 K_W05 K_W07 K_W08 K_W12 K_W15 K_U01 K_U04 K_U06 K_U11 K_U17 K_K01 K_K05 K_K04 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Filozofia kultury Kulturowy K_W01 K_W02 K_W03 K_U03 K_U04 K_U07 K_U10 K_K02 K_K04 K_K07 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Retoryka Praktyczny K_W12 K_W10 K_U05 K_U06 K_U07 K_U09 K_U13 K_K02 K_K03 K_K06 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), realizacja projektu.

Metodologia nauk Teoretyczny K_W02,  K_W07, KW08, K_W10, K_W03, K_U03, K_U11, K_U05, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_U21, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Aksjologia Teoretyczny K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_U21, K_K01, K_K09 Egzamin (wykład), ocena udziału studentów

w dyskusji w (ćwiczenia).

Etyka opisowa Teoretyczny K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_U21, K_K01, K_K09, K_U21 Egzamin (wykład), ocena udziału studentów

w dyskusji w (ćwiczenia).

Filozofia polityki Teoretyczny K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_U21, K_K01, K_K09, K_K08, K_K07, K_W15 Egzamin (wykład), realizacja projektu (ćwiczenia).
Metodologia etyki Teoretyczny K_W10, K_W12, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_K02 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Erystyka Praktyczny K_W10, K_W12, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_K02, K_K09, K_W13 Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe

(ćwiczenia), realizacja projektu..

 

Przedmioty do wyboru

Przedmiot Kierunkowe efekty kształcenia Sposoby sprawdzania osiągniętych efektów:
Problem Gilotyny Hume’s K_W10, K_W12, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_K02 Ocena realizacji projektu i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć

Filozofia śmierci K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_U21, K_K01, K_K09 Kolokwium zaliczeniowe
Nihilizm i anomia K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_U21, K_K01, K_K09, K_K02 Ocena realizacji projektu i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć

Etyka deontologiczna i etyka cnót K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_U21, K_K01, K_K09 Kolokwium zaliczeniowe
Główne kierunki etyki współczesnej K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_W08, K_U21, K_K01, K_K09 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Ekofilozofia K_W10, K_W12, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_K02, K_K08 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Feminizm K_W10, K_W12, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_K02, K_K08 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Etologia śmierci, choroby i cierpienia K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_U21, K_K01, K_K09, K_U21 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Podstawy ewolucyjnej teorii umysłu K_W01 K_W05 K_W08 K_W10 K_U03 K_U07 K_U08 K_U09 K_K01  K_K02 K_K03 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Public relations i negocjacje K_W10 K_U05 K_U06 K_U07 K_U09 K_U13 K_K02 K_K03 K_K06 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Najnowsze nurty i trendy w etyce K_W01, K_W03, K_W11, K_W14, K_U03, K_W06, K_W08, K_U21, K_K01, K_K09 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Logiki deontyczne K_W10, K_W12, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_K02 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu