Zaznacz stronę

Efekty kształcenia i program studiów kierunku Coaching filozoficzny

 1. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Moduł filozoficzny

(Wprowadzenie do filozofii; Filozofia jako osiąganie szczęścia – myśl starożytna; Filozofia i religia – myśl średniowiecza; Filozofia i nauka – myśl nowożytna; Filozofia i sztuka;  Problemy filozofii współczesnej; Dyscypliny systemowe; Doradztwo filozoficzne)

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Coaching filozoficzny absolwent:

 

Odniesienie do charakterystyk
I stopnia
Odniesienie do charakterystyk
II stopnia

 

WIEDZA
CF_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury P6U_W P6S_WG
CF_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii P6U_W P6S_WG
CF_W03 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim P6U_W P6S_WG
CF_W04 zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi P6U_W P6S_WG
CF_W05 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych:  metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu P6U_W P6S_WG
CF_W06 zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii P6U_W P6S_WG
CF_W07 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych P6U_W P6S_WG
CF_W8 zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism P6U_W P6S_WG
CF_W9 ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o prawidłowościach, którym podlegają P6U_W P6S_WG
CF_W10 ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych P6U_W P6S_WG
CF_W11 zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury           P6U_W P6S_WG
CF_W12 zna metody interpretacji tekstu filozoficznego P6U_W P6S_WG
CF_W14 wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne P6U_W P6S_WG
CF_W15 zna praktyczny wymiar filozofii i jej przydatność dla współczesnych ludzi P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W16 Rozumie interdyscyplinarny charakter filozofii i jej odniesienie do takich pozafilozoficznych dziedzin jak pedagogika czy psychologia. P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W17 Rozumie praktyczne implikacje myśli filozoficznej. P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W18 Dostrzega możliwość zastosowania metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów etyki, człowieka czy bytu społecznego. P6U_W P6S_WG

P6S_WK

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

CF_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych P6U_U P6S_UW
CF_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę P6U_U P6S_UW

P6S_UU

 

 

CF_U03 czyta i interpretuje tekst filozoficzny P6U_U P6S_UW

P6S_UU

 

CF_U04 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną P6U_U P6S_UW
CF_U05 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia P6U_U P6S_UW
CF_U06 wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych P6U_U P6S_UW
CF_U7 uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych P6U_U P6S_UK
CF_U8 przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności P6U_U P6S_UK
CF_U9 formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych P6U_U P6S_UK
CF_U10 potrafi tradycyjny przekaz filozoficzny przełożyć na język współczesnych problemów społecznych i egzystencjalnych P6U_U P6S_UK
CF_U11 Umie zastosować teorie i narzędzia filozoficzne do rozwiązywania zagadnień i dylematów współczesności.

 

P6U_U P6S_UK

P6S_UU

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
CF_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego P6U_K P6S_KK

P6S_KR

CF_K02 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego P6U_K P6S_KK

P6S_KR

CF_K03 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym P6U_K P6S_KO
CF_K04 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych P6U_K P6S_KK
CF_K05 ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych P6U_K P6S_KK

P6S_KO

 

Moduł logiczny

(Podstawy logiki; Kultura logiczna. Sztuka argumentacji; Retoryka z erystyką; Teoria komunikacji)

WIEDZA
CF_W19 zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych:  logika P6U_W P6S_WG
CF_W20 zna zasady poprawnego rozumowania, definiowania oraz stawiania pytań, zna podstawowe zasady na gruncie teorii zbiorów dystrybutywnych, zna podstawy języka KRZ i metody orzekania o prawdziwości jego wyrażeń,

zna podstawy języka Sylogistyki i metody sprawdzania poprawności sylogizmów

P6U_W P6S_WG
UMIEJĘTNOŚCI
CF_U12 rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych P6U_U P6S_UK
CF_U13 trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach P6U_U P6S_UK
CF_U14 zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne P6U_U P6S_UW
CF_U15 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia P6U_U P6S_UK
CF_U16 dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę P6U_U P6S_UK
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
CF_K06 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów P6U_K P6S_KK
CF_K07 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania P6U_K P6S_KK

P6S_KO

 

Moduł seminaria

(Wprowadzenie do metod badań naukowych; Seminarium licencjackie)

CF_W21 zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych. P6U_W P6S_WG
CF_W22 zna zasady publikacji tekstu naukowego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej oraz innych dziedzin związanych ze studiowanym kierunkiem P6U_W P6S_WG

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
CF_U17 prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego  

P6U_U

 

      P6S_UO

P6S_UU

 

 

CF_U18 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury P6U_U P6S_UW

P6S_UO

P6S_UU

 

CF_U19 formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych P6U_U P6S_UK

P6S_UO

P6S_UU

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
CF_K08 efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania P6U_K P6S_KK
CF_K09 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze P6U_K P6S_KO

P6S_KR

 

Moduł etyczno-społeczny

(Etyka; Filozofia człowieka; Filozofia polityki)

WIEDZA
CF_W23 ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W24 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych: etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub estetyka, filozofia kultury P6U_W P6S_WG
CF_W25 ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W26 zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie P6U_W P6S_WG

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
CF_U20 identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych P6U_U P6S_UW
CF_U21 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur P6U_U P6S_UW

P6S_UU

CF_U22 rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych P6U_U P6S_UK
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
CF_K10 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego P6U_K P6S_KK

P6S_KR

CF_K11 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym P6U_K P6S_KO
CF_K12 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych P6U_K P6S_KK

 

Moduł translacyjny (Przedmiot w języku obcym; Translatorium )

WIEDZA
CF_W27 zna podstawową terminologię filozoficzną oraz dotyczącą coachingu i doradztwa filozoficznego w wybranym języku obcym P6U_W       P6S_WG

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
CF_U23 samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty teksty P6U_U P6S_UK
CF_U24 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst P6U_U P6S_UK

 

Moduł psychologiczny

(Wprowadzenie do psychologii; Psychologia emocji; Psychologia społeczna; Psychologia rozwoju)

WIEDZA
CF_W28 ma podstawowa wiedzę o  dziedziny teoriach i koncepcjach współczesnej psychologii P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W29 rozpoznaje typy relacji międzyludzkich z perspektywy współczesnej psychologii. P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W30 zna psychologiczne uwarunkowania więzi społecznych

 

P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W31 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

 

P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W32 opisuje role i funkcje organizacyjne w języku psychologii społecznej

 

P6U_W P6S_WG

P6S_WK

CF_W33 posiada elementarną wiedzę o psycho-społecznych uwarunkowaniach zachowań człowieka, P6U_W P6S_WG
CF_W34 interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz struktury ludzkiej psychiki P6U_W P6S_WG
CF_W35 posiada wiedzę w zakresie współczesnych teorii psychologicznych dotyczących mechanizmów emocjonalno-motywacyjnych P6U_W P6S_WG
CF_W36 definiuje podstawowe terminy związane z psychologią rozwoju człowieka P6U_W P6S_WG
CF_W37 opisuje czynniki leżące u podłoża zmian rozwojowych w ciągu całego życia człowieka. P6U_W P6S_WG
UMIEJĘTNOŚCI
CF_U25 potrafi dokonać oceny i wyciągać wnioski z własnych doświadczeń życiowych do efektywnej pracy P6U_U P6S_UO

P6S_UU

CF_U26 potrafi w swoich działaniach uwzględnić wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka, emocjach oraz motywacji ludzkiej P6U_U P6S_UK
CF_U27 wykazuje się umiejętnością poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł pisanych i elektronicznych na temat psychologii człowieka P6U_U P6S_UW

P6S_UO

CF_U28 stosuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii P6U_U P6S_UW
CF_U29 posiada umiejętność obserwacji procesów emocjonalnych własnych i innych osób P6U_U P6S_UW

P6S_UO

P6S_UU

CF_U30 potrafi identyfikować problemy związane z wielokulturowością organizacji, rolami społecznymi czy emocjami P6U_U P6S_UW

P6S_UK

CF_U31 docenia znaczenia wrażliwości społecznej i roli inteligencji emocjonalnej P6U_U P6S_UW

P6S_UK

P6S_UU

 

CF_U32 rozpoznaje motywy zachowań ludzkich w codziennych sytuacjach. P6U_U P6S_UW

P6S_UK

CF_U33 ocenia i poddaje krytyce sytuacje społeczne z perspektywy mechanizmów psychologicznych P6U_U P6S_UW

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
CF_K13 Wykazuje się empatycznym rozumieniem innych ludzi P6U_K P6S_KO

P6S_KR

CF_k14 jest przygotowany do tworzenia i współpracy w zespołach P6U_K P6S_KO

P6S_KR

CF_K15 Poszukuje wiedzy na temat własnego rozwoju i rozwoju innych ludzi oraz poszukiwania optymalnych warunków dla rozwoju P6U_K P6S_KK
CF_K16 docenia umiejętność samooceny własnych kompetencji społecznych i psychicznych P6U_K P6S_KK

P6S_KO

CF_K17 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone zadania P6U_K P6S_KO

P6S_KR

CF_K18 kształtuje postawę wrażliwości wobec zróżnicowanych cech jednostki P6U_K P6S_KO

P6S_KR

CF_K19 zdobywa przekonanie, że wiedza psychologiczna jest niezbędna dla praktyki coacha P6U_K P6S_KO

P6S_KR

CF_K20 rozwija samoświadomość. P6U_K P6S_KR

 

Moduł warsztatowy

(Coaching – wprowadzenie; Warsztaty coachingowe;  Life coaching; Warsztaty z arteterapii; Trening interpersonalny)

WIEDZA
CF_W38 Posiada wiedzę na temat specyfiki coachingu P6U_W P6S_WG
CF_W39 ma wiedzę o normach moralnych w pracy coacha i  świadomość dylematów moralnych związanych z pracą coacha P6U_W P6S_WG
CF_W40 posiada  wiedzę o ewaluacji procesów coachingowych, superwizji P6U_W P6S_WG
CF_W41 zna narzędzia coachingowe stosowane w pracy z klientem P6U_W P6S_WG
CF_W42 ma wiedzę o podstawowych modelach prowadzenia sesji coachingowych P6U_W P6S_WG
CF_W43 rozumie proces grupowy P6U_W P6S_WG
CF_W44 zna prawidłowości i uwarunkowania dotyczące zastosowania arteterapii P6U_W P6S_WG
CF_W45 posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania arteterapii w różnych środowiskach P6S_WG
CF_W46 rozumie znaczenie wiedzy psychologicznej w pracy coacha P6U_W P6S_WG
CF_W47 ma podstawową wiedzę o prawidłowościach komunikacji  interpersonalnej P6U_W P6S_WG

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
CF_U34 zdobywa informacje zwrotne od innych na swój temat P6U_U P6S_UK

P6S_UU

 

CF_U35 potrafi rozpoznawać swoje emocje i emocje innych, związane z przebywaniem w grupie P6U_U P6S_UK
CF_U36 potrafi obserwować proces grupowy i rozpoznaje role grupowe P6U_U P6S_UK
CF_U37 jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami P6U_U P6S_UK

P6S_UO

CF_U38 umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu sesji i procesu coachingowego P6U_U P6S_UK

P6S_UO

CF_U39 umie zastosować  poznane  narzędzia w coachingu, prawidłowo zawiera kontakt z klientem, prowadzi  sesje coachingowe P6U_U P6S_UK

P6S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
CF_K21 doskonali umiejętności i dokonuje samooceny własnych kompetencji, poznaje swoje ograniczenia, ma bogatszą samowiedzę, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju P6U_K P6S_KK

P6S_KR

CF_K22 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, sumiennie projektuje i wykonuje działania P6U_K P6S_KR
CF_K23 promuje profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia procesów coachingowych P6U_K P6S_KK

P6S_KR

CF_K24 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za proces coachingowi i uczciwością relacji z klientem P6U_K P6S_KO

P6S_KR

CF_K25 posiada  umiejętności w komunikacji interpersonalnej P6U_K P6S_KO

P6S_KR

CF_K26 jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczego myślenia i twórczej pracy P6U_K P6S_KK

P6S_KR

 

 

 

 

 

 • Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia – z komentarzami
Charakterystyki II stopnia Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Coaching filozoficzny absolwent: Kierunkowe efekty kształcenia
WIEDZA (absolwent zna i rozumie)
P6S_WG W zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia

 

 

 

 

 

CF_W01

CF_W02

CF_W03

CF_W04

CF_W05

CF_W06

CF_W07

CF_W08

CF_W09

CF_W10

CF_W11

CF_W12

CF_W14

CF_W15

CF_W16

CF_W17

CF_W18

CF_W19

CF_W20

CF_W21

CF_W22

CF_W23

CF_W24

CF_W25

CF_W26

CF_W27

CF_W28

CF_W29

CF_W30

CF_W31

CF_W32

CF_W33

CF_W34

CF_W35

CF_W36

CF_W37

CF_W38

CF_W39

CF_W40

CF_W41

CF_W42

CF_W43

CF_W44

CF_W45

CF_W46

CF_W47

W tym dla obszaru nauk humanistycznych:
P6S_WG Miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju CF_W01

CF_W02

CF_W03

CF_W05

CF_W06

CF_W07

CF_W8

CF_W11

CF_W12

CF_W14

CF_W15

CF_W16

P6S_WG Teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów CF_W02

CF_W03

CF_W04

CF_W05

CF_W07

CF_W24

CF_W38

CF_W42

CF_W46

 

P6S_WG Metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów CF_W06

CF_W07

CF_W08

CF_W07

CF_W12

CF_W14

CF_W19

CF_W20

CF_W21

P6S_WK Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości CF_W14

CF_W17

CF_W18

CF_W21

CF_W22

CF_W23

CF_U27

P6S_WK/G Zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów CF_W07

CF_W15

CF_W17

CF_W18

CF_W21

CF_W22

CF_W26

CF_W39

CF_W40

CF_W41

W tym dla obszaru nauk społecznych:
P6S_WG

 

charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz

ich relacje do innych nauk

 

CF_W28

CF_W29

CF_W32

CF_W35

P6S_WG

 

cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury

społeczne oraz zasady ich funkcjonowania

 

CF_W29

CF_W31

CF_W33

CF_W34

CF_W35

CF_W36

CF_W37

CF_W42

CF_W43

CF_W44

CF_W45

CF_W46

CF_W47

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi):
P6S_UW Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemu oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

– dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

 

CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U04

CF_U05

CF_U06

CF_U14

CF_U17

CF_U21

CF_U27

CF_U28

CF_U29

CF_U30

CF_U31

CF_U32

CF_U33

P6S_UO Planować i organizować pracę indywidualną i w zespole CF_U17

CF_U18

CF_U19

CF_U25

CF_U27

CF_U37

CF_U38

CF_U39

P6S_UK Komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii CF_U7

CF_U8

CF_U9

CF_U10

CF_U11

CF_U13

P6S_UK Brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich CF_U12

CF_U13

CF_U14

CF_U15

CF_U16

CF_U22

CF_U32

CF_U33

CF_U34

CF_U35

CF_U36

CF_U37

CF_U38

CF_U39

P6S_UK Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CF_U23

CF_U24

P6S_UU Samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie CF_U02

CF_U03

CF_U11

CF_U17

CF_U18

CF_U19

CF_U21

CF_U25

CF_U34

W tym dla obszaru nauk humanistycznych:
P6S_UW Formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązywania z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U04

CF_U05

CF_U06

CF_U13

CF_U14

CF_U15

CF_U16

P6S_UW Rozpoznać wytwory kultury właściwe dla kierunku studiów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U04

CF_U05

CF_U06

CF_U7

CF_U12

CF_U13

CF_U14

CF_U15

CF_U20

CF_U21

CF_U22

W tym dla obszaru nauk społecznych:
P6S_UW identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne

z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku

studiów

CF_U25

CF_U26

CF_U27

CF_U28

CF_U29

CF_U30

CF_U31

CF_U32

CF_U33

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do):
P6S_KK Krytycznej oceny posiadanej wiedzy CF_K10

CF_K12

CF_K15

CF_K04

CF_K05

CF_K01

CF_K02

P6S_KK Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych CF_K16 CF_K21 CF_K23 CF_K26
P6S_KO Wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania  działalności na rzecz środowiska społecznego CF_K03 CF_K05

CF_K07

P6S_KO Inicjowania działania na rzecz interesu społecznego CF_K11

CF_k14

CF_K16

CF_K13

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K24

CF_K25

P6S_KO Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy CF_K06

CF_K07

CF_K08

CF_K09

P6S_KR Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu

CF_K10

CF_K20

CF_K21

CF_K22

CF_K23 CF_K24 CF_K25 CF_K26

W tym dla obszaru nauk humanistycznych:
P6S_KR Uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form CF_K04

CF_K05

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. PROGRAM STUDIÓW
  • Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego:
  • Liczba semestrów: 6
  • Opis sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów:
 • egzamin
 • kolokwium
 • ocena jakości samodzielnej realizacji projektu
 • ocena przygotowanych prezentacji
 • ocena realizacji projektu w pracy zespołowej
 • ocena eseju ćwiczebnego
 • ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć

 

  Sposoby sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia w odniesieniu do modułów
Przedmiot Moduł kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Sposoby sprawdzania osiągniętych efektów:
Wprowadzenie do filozofii Moduł filozoficzny

 

CF_W01

CF_W02

CF_W03

CF_W04

CF_W05

CF_W08

CF_W11

CF_W12

CF_W14

CF_U01

CF_U02

CF_U04

CF_U05

CF_U06

CF_U08

CF_U09

CF_K04

CF_K05

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe(ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Filozofia jako osiąganie szczęścia -myśl starożytna Moduł filozoficzny

 

CF_W01

CF_W02

CF_W03

CF_W05

CF_W07

CF_W08

CF_W12

CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U09

CF_K04

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Coaching – wprowadzenie Moduł warsztatowy

 

CF_W38

CF_W39

CF_W40

CF_W41

CF_W42

CF_W43

CF_W46

CF_W47

CF_U36

CF_U37

CF_U38

CF_U39

CF_K21

CF_K22

CF_K23

CF_K24

CF_K25

CF_K26

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Podstawy logiki Moduł logiczny

 

CF_W19

CF_W20

CF_U12

CF_U13

CF_U14

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Doradztwo filozoficzne Moduł warsztatowy

 

CF_W14

CF_W15

CF_W16

CF_W17

CF_W18

CF_U04

CF_U05

CF_U07

CF_U09

CF_U10

CF_U11

CF_K01

CF_K02

CF_K03

CF_K04

CF_K05

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Wprowadzenie do psychologii Moduł psychologiczny

 

CF_W28

CF_W31

CF_W33

CF_U25

CF_U27

CF_U28

CF_K13

CF_K17

CF_K19

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Technologia informacyjna Moduł warsztatowy

 

CF_W14

CF_W22

CF_U01

CF_U02

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Filozofia i religia – myśl średniowiecza Moduł filozoficzny

 

CF_W01

CF_W02

CF_W05

CF_W07

CF_W08

CF_W12

CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U09

CF_K04

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Filozofia człowieka Moduł etyczno-społeczny CF_W15

CF_W16

CF_W17

CF_W23

CF_W24

CF_U04

CF_U05

CF_U06

CF_U07

CF_U08

CF_U09

CF_U10

CF_U11

CF_K12

CF_K05

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć

Dyscyplina systemowa I Moduł filozoficzny

 

CF_W02

CF_W03

CF_W12

CF_W16

CF_U01

CF_U02

CF_U09

CF_K04

CF_K05

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Trening interpersonalny Moduł warsztatowy

 

CF_W40

CF_W43

CF_W47

CF_U34

CF_U35

CF_U36

CF_U37

CF_K21

CF_K22

CF_K23

CF_K24

CF_K25

CF_K26

ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Life coaching Moduł warsztatowy

 

CF_W38

CF_W39

CF_W40

CF_W41

CF_W42

CF_W47

CF_U36

CF_U37

CF_U38

CF_U39

CF_K21

CF_K23

CF_K24

CF_K26

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Sztuka argumentacji Moduł logiczny CF_W19

CF_W20

CF_U12

CF_U13

CF_U14

CF_U15

CF_U16

CF_K07

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Filozofia polityki Moduł etyczno-społeczny

 

CF_W23

CF_W25

CF_W26

CF_U20

CF_U21

CF_U22

CF_K11

CF_K12

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Etyka Moduł etyczno-społeczny

 

CF_W23

CF_W24

CF_U20

CF_U21

CF_U22

CF_K10

CF_K12

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Filozofia i nauka – myśl nowożytna Moduł filozoficzny

 

CF_W01

CF_W02

CF_W05

CF_W07

CF_W08

CF_W12

CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U09

CF_K04

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Filozofia i sztuka Moduł filozoficzny

 

CF_W01

CF_W02

CF_W12

CF_U01

CF_U09

CF_K04

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Retoryka z erystyką Moduł logiczny

 

CF_W19

CF_U12

CF_U13

CF_U14

CF_U15

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Warsztaty coachingowe I Moduł warsztatowy

 

CF_W38

CF_W39

CF_W40

CF_W41

CF_W42

CF_W43

CF_W46

CF_W47

CF_U34

CF_U35

CF_U36

CF_U37

CF_U38

CF_U39

CF_K21

CF_K22

CF_K23

CF_K24

CF_K25

CF_K26

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Przedmiot do wyboru I Moduł filozoficzny

 

CF_W11

CF_W12

CF_W14

CF_W15

CF_W16

CF_W17

CF_W18

CF_W23

CF_W24

CF_W25

CF_W26

CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U04

CF_U05

CF_U06

CF_U07

CF_U08

CF_U09

CF_U10

CF_U11

CF_U13

CF_K01

CF_K02

CF_K03

CF_K04

CF_K05

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Translatorium Moduł translacyjny CF_W27

CF_U24

Ocena aktywności studentów w trakcie

zajęć. ocena realizacji zadań (tłumaczenie zadanych tekstów).

Dyscyplina systemowa II Moduł filozoficzny

 

CF_W02

CF_W03

CF_W12

CF_W16

CF_U01

CF_U02

CF_U9

CF_K04

CF_K05

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Psychologia społeczna Moduł psychologiczny

 

CF_W29

CF_W30

CF_W31

CF_W32

CF_U25

CF_U27

CF_U28

CF_U30

CF_U31

CF_U32

CF_U33

CF_K13

CF_K14

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K20

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Przedmiot do wyboru II Moduł filozoficzny

 

CF_W11

CF_W12

CF_W14

CF_W15

CF_W16

CF_W17

CF_W18

CF_W23

CF_W24

CF_W25

CF_W26

CF_U01

CF_U02

CF_U03

CF_U04

CF_U05

CF_U06

CF_U07

CF_U08

CF_U09

CF_U10

CF_U11

CF_U13

CF_K01

CF_K02

CF_K03

CF_K04

CF_K05

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Warsztaty z arteterapii Moduł warsztatowy

 

CF_W39

CF_W40

CF_W44

CF_W45

CF_U35

CF_U37

CF_K21

CF_K23

CF_K24

CF_K25

CF_K26

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Metody badań naukowych -wprowadzenie Moduł seminaria CF_W21

CF_W22

CF_U17

CF_K08

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Seminarium licencjackie Moduł seminaria CF_W22

CF_U17

CF_U18

CF_U19

CF_U09

CF_K08

CF_K08

Prezentacja postępów w realizacji pracy dyplomowej.
Problemy filozofii współczesnej Moduł filozoficzny

 

CF_W01

CF_W02

CF_W05

CF_W06

CF_W07

CF_W08

CF_U01

CF_U09

CF_K04

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Przedmiot do wyboru III Moduł psychologiczny

 

CF_W11

CF_W28

CF_W31

CF_W33

CF_U25

CF_U27

CF_U28

CF_K13

CF_K17

CF_K19

CF_W29

CF_W30

CF_W31

CF_W32

CF_U25

CF_U27

CF_U28

CF_U30

CF_U31

CF_U32

CF_U33

CF_K13

CF_K14

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K20

CF_W34

CF_W35

CF_U25

CF_U26

CF_U27

CF_U28

CF_U29

CF_U30

CF_K13

CF_K16

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K20

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Warsztaty coachingowe II Moduł warsztatowy

 

CF_W38

CF_W39

CF_W40

CF_W41

CF_W42

CF_W43

CF_W46

CF_W47

CF_U34

CF_U35

CF_U36

CF_U37

CF_U38

CF_U39

CF_K21

CF_K22

CF_K23

CF_K24

CF_K25

CF_K26

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Psychologia rozwoju Moduł psychologiczny

 

CF_W31

CF_W34

CF_W36

CF_W37

CF_U25

CF_U26

CF_U27

CF_U28

CF_K13

CF_K15

CF_K16

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K20

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Teoria komunikacji Moduł logiczny

 

CF_W19

CF_U12

CF_U13

CF_U14

CF_K06

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Psychologia emocji Moduł psychologiczny

 

CF_W34

CF_W35

CF_U25

CF_U26

CF_U27

CF_U28

CF_U29

CF_U30

CF_K13

CF_K16

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K20

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Przedmiot w języku obcym Moduł translacyjny CF_W27

CF_U23

CF_U24

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Dyscyplina systemowa III Moduł filozoficzny

 

CF_W02

CF_W03

CF_W12

CF_W16

CF_U01

CF_U02

CF_U09

CF_K04

CF_K05

Egzamin (wykład), kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć
Przedmiot do wyboru IV Moduł psychologiczny

 

CF_W11

CF_W28

CF_W31

CF_W33

CF_U25

CF_U27

CF_U28

CF_K13

CF_K17

CF_K19

CF_W29

CF_W30

CF_W31

CF_W32

CF_U25

CF_U27

CF_U28

CF_U30

CF_U31

CF_U32

CF_U33

CF_K13

CF_K14

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K20

CF_W34

CF_W35

CF_U25

CF_U26

CF_U27

CF_U28

CF_U29

CF_U30

CF_K13

CF_K16

CF_K17

CF_K18

CF_K19

CF_K20

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu

Praktyka zawodowa Moduł warsztatowy

 

CF_U10

CF_U11

CF_U12

CF_K13

CF_K08

CF_K09

CF_K17

CF_K22

Ocena realizacji zadań
Warsztaty coachingowe III Moduł warsztatowy

 

CF_W38

CF_W39

CF_W40

CF_W41

CF_W42

CF_W43

CF_W46

CF_W47

CF_U34

CF_U35

CF_U36

CF_U37

CF_U38

CF_U39

CF_K21

CF_K22

CF_K23

CF_K24

CF_K25

CF_K26

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć i/lub przygotowanie prezentacji/referatu