Zaznacz stronę

Efekty kształcenia i program studiów Filozofii z infobrokeringiem

Efekty kształcenia dla specjalności Filozofia z infobrokeringiem na kierunku Filozofia

Kierun

kowe

efekty

kształce

nia.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filozofia absolwent: Odniesienie do charakterystyk I stopnia Odniesienie do charakterystyk II stopnia
WIEDZA (absolwent zna i rozumie)
K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury P6U_W P6S_WG
K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii P6U_W P6S_WG
K_W03 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim P6U_W P6S_WG
K_W04 ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania P6U_W P6S_WG
K_W05 zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym P6U_W P6S_WG
K_W06 zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi P6U_W P6S_WG
K_W07 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury P6U_W P6S_WG
K_W08 zna i rozumie główne kierunki P6U_W P6S_WG
i stanowiska współczesnej filozofii
K_W09 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych P6U_W P6S_WG
K_W10 zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism P6U_W P6S_WG
K_W11 zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie P6U_W P6S_WG
K_W12 zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury P6U_W P6S_WG
K_W13 ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filozofów w życie kulturalne kraju P6U_W P6S_WG
K_W14 zna metody interpretacji tekstu filozoficznego P6U_W P6S_WG
K_W15 wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne różne dziedziny nauki oraz inne dziedziny życia społecznego P6U_W P6S_WG
K_W16 zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej P6U_W P6S_WG

P6S_WK

K_W17 Ma podstawową wiedzę na temat zasad wyszukiwania informacji i konstrukcji narzędzi wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym P6U_W P6S_WG
K_W18 Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania informacjami osobistymi i zarządzania informacjami w różnego typu organizacjach P6U_W P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK/G

K_W19 Ma podstawową wiedzę na temat praw własności intelektualnej P6U_W P6S_WK
UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi)
K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych P6U_U P6S_UW
K_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę P6U_U P6S_UW
K_U03 czyta i interpretuje tekst filozoficzny P6U_U P6S_UW
K_U04 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych P6U_U P6S_UW
K_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną P6U_U P6S_UW

P6S_UK

K_U06 trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach P6U_U P6S_UW
K_U07 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia P6U_U P6S_UW
K_U08 wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych P6U_U P6S_UW
K_U09 zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne P6U_U P6S_UW
K_U10 uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych P6U_U P6S_UW
K_U11 przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności P6U_U P6S_UW
K_U12 wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi P6U_U P6S_UW
K_U13 formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych P6U_U P6S_UW

P6S_UK

K_U14 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury P6U_U P6S_UK

P6S_UO

K_U15 samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst filozoficzny P6U_U P6S_UK

P6S_UO

K_U16 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny P6U_U P6S_UK
K_U17 dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę P6U_U P6S_UK
K_U18 identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych P6U_U P6S_UW
K_U19 prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego P6U_U P6S_UW

P6S_UO

P6S_UU

K_U20 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur P6U_U P6S_UW
K_U21 rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do P6U_U P6S_UW
podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych
K_U22 Wykorzystuje odpowiednie metody wyszukiwania i przetwarzania informacji (jakościowe i ilościowe) P6U_U P6S_UW
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego P6U_K P6S_KK
K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów P6U_K P6S_KK

P6S_KR

K_K03 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania P6U_K P6S_KR

P6S_KO

K_K04 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze P6U_K P6S_KR
K_K05 efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania P6U_K P6S_KO

P6S_KK

K_K06 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego P6U_K P6S_KR

P6S_KO

K_K07 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym P6U_K P6S_KR

P6S_KO

K_K08 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa P6U_K P6S_KR
filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych 00

6

Ph

_KK
K_K09 ma świadomość znaczenia refleksji P6U_K P6S_ _KR
humanistycznej dla kształtowania się P6S KK
więzi społecznych

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe

Charakterystyk i II stopnia Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filozofia absolwent: Kierunkowe

efekty

kształcenia

WIEDZA (absolwent zna i rozumie)
P6S_WG W zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia K_W01 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18
W tym dla obszaru nauk humanistycznych:
P6S_WG Miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju K_W01

K_W06

K_W08

K_W11

P6S_WG Teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów K_W02, K_W03

K_W05

K_W07

K_W12

K_W16

K_W17

P6S_WG Metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów K_W04

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W13

K_W14

K_W15

K_W18

P6S_WK Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości K_W16

K_W18

K_W19

P6S_WK/G Zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów K_W18
UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi)
P6S_UW Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemu oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

–   właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

–   dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U01, K_U02 K_U03, K_U04 K_U05, K_U06 K_U07, K_U08 K_U09, K_U10 K_U11, K_U12 K_U13, K_U18 K_U19, K_U20 K_U21, K_U22
P6S_UO Planować i organizować pracę indywidualną i w zespole K_U14

K_U15

K_U19

P6S_UK Komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii K_U05

K_U13

K_U14

P6S_UK Brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne K_U13
opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich K_U14
K_U17
P6S_UK Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 K_U15
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U16
P6S_UU Samodzielnie planować i realizować własne uczenie się K_U19
przez całe życie
W tym dla obszaru nauk humanistycznych:
P6S_UW Formułować i analizować problemy badawcze, dobierać K_U01
metody i narzędzia ich rozwiązywania z wykorzystaniem TT” T T/^V^
wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów K_U02
K_U07
K_U08
K_U10
K_U12
K_U13
K_U19
K_U22
P6S_UW Rozpoznać wytwory kultury właściwe dla kierunku K_U01
studiów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i K_U03
interpretację z zastosowaniem typowych metod
pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w K_U04
procesie społeczno-kulturowym K_U05
K_U06
K_U07
K_U09
K_U11
K_U18
K_U20
K_U21
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do)
P6S_KK Krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K01

K_K02

K_K05

P6S_KK Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01

K_K08

K_K09

P6S_KO Wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego K_K06

K_K07

P6S_KO Inicjowania działania na rzecz interesu społecznego K_K07
P6S_KO Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K03

K_K05

P6S_KR Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:

–   przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

–   dbałości o dorobek i tradycje zawodu

K_K02

K_K03

K_K04

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

W tym dla obszaru nauk humanistycznych:
P6S_KR Uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form K_K02

K_K03

K_K04

K_K06

K_K07

K_K08

K_KO9

  1. PROGRAM STUDIÓW

3.1.      Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego: 180.

3.2.      Liczba semestrów: 6

3.3.      Opis sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów:

egzamin

kolokwium

ocena jakości samodzielnej realizacji projektu ocena przygotowanych prezentacji ocena realizacji projektu w pracy zespołowej ocena eseju ćwiczebnego

ocena udziału studentów w dyskusji w trakcie zajęć.

Sposoby sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia w odniesieniu do modułów
Przedmiot Moduł kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Sposoby

sprawdzania

osiągniętych

efektów:

Wprowadzenie do filozofii Teoretyczny K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W03, K_U03, K_U11, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, KU21, K_K01, K_K02, K_KO3 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Epistemologia Teoretyczny K_W07, KW08, K_W10, K_W03, K_W04, K_W09, , K_W10, K_W12, K_U03, K_U11, Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena

K_U05, K_U07, K_U09, K_U17, K_U08, K_U20, K_K01, K_K02, K_K03 udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Ontologia Teoretyczny K_W07 K_W09 K_W10 K_W12 K_W14 K_U03K_U05 K_U07 K_U09 K_K01 K_K02 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Etyka Praktyczny K_W07 K_W09 K_W10 K_U18 K_U05 K_K02 K_K03 K_K09 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Metaetyka Warsztatowy K_W03, K_W06, KW_07, K_U01, K_U05, K_K04 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Antropologia filozoficzna Teoretyczny K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W14 K_W15 K_U03 K_U07 K_U11 K_U13 K_U21 K_K02 K_K05 K_K08 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Logika I Logiczny K_W07 K_W12 K_U01 K_U02 K_U06 K_U09 K_U10 K_K01 K_K02 K_K05 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Logika II Logiczny K_W06 K_W07 K_W12 K_U09 K_K01 K_K05 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena

realizacji zadań.
Kultura logiczna Warsztatowy K_W01, K_W07, K_U02, K_U09, K_U10 K_U06, K_U02, K_K01

K_K02,

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Sztuka prowadzenia sporów Warsztatowy K_W01, K_W07, K_W12 K_U02, K_U09, K_U10 K_U06, K_K01

K_K_02

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), ocena realizacji zadań.
Translatorium I Warsztatowy K_W05 K_U15 K_U16 K_K05 Ocena aktywności studentów w trakcie

zajęć. ocena realizacji zadań (tłumaczenie zadanych tekstów).

Przedmiot w języku nowożytnym Warsztatowy K_W05 K_U15 K_U16 K_K05 Ocena aktywności studentów w trakcie

zajęć. ocena realizacji zadań (tłumaczenie zadanych tekstów).

Social Philosophy Warsztatowy K_W05 K_U15 K_U16 K_K05 Ocena aktywności studentów w trakcie

zajęć. ocena realizacji zadań (tłumaczenie zadanych tekstów).

Konwersatorium specjalne z etyki i historii filozofii Historyczny K_W09 K_W10 K_U03 K_U07 K_U11 K_K08 K_K05 Kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Historia filozofii od Talesa Historyczny K_W01, K_W09 Egzamin (wykład),
do Ockhama K_H0 K_U02, K_U03, K_U07 K_U04, K_U05 K_U011 K_U14 K_K01, K_K06 K_K02 kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Historia filozofii od Mikołaja z Kuzy do Hume’a Historyczny K_W02 KW_07 K_W09 K_H0 K_W11 K_U03 K_U05 K_U07 K_U11 K_K05 K_K04 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Historia filozofii od Kanta do Fregego, Peirce’a i Diltheya Historyczny K_W09 K_H0 K_W11 K_W14 K_W15 K_U03 K_U07 K_U11 K_U13 K_U21 K_K02 K_K05 K_K08 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Filozofia współczesna (od Russella i Husserla) Historyczny K_W08 K_W09 K_H0 K_W11 K_W14 K_W15 K_U03 K_U07 K_U11 K_U13 K_U21 K_K02 K_K05 K_K08 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Seminarium licencjackie iarsztatowy K_W16 K_W19 K_U01 K_U02 K_K05 K_K04 Prezentacja postępów w realizacji pracy

dyplomowej.

Przedmiot zewnętrzny z obszaru nauk społecznych Teoretyczny K_W02 K_W04 K_W11 K_W13 K_U01 K_U02 K_U04 K_U10 K_U20 K_K01 K_K02 K_K09 K_K03 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena

realizacji zadań.

Metody nauczania filozofii i etyki Warsztatowy K_W12 K_W01 K_U01 K_U02 K_U03 K_U21 K_U17 K_K02 K_K03 K_K06 K_K09 Ocena realizacji zadań

ćwiczeniowych

Technologia informacyjna Warsztatowy K_W12 K_U01 K_K05 Ocena realizacji zadań

ćwiczeniowych

Język starożytny Warsztatowy K_W03 K_W09 K_W15 K_U03 K_U05 K_U16 K_K05 K_K08 Egzamin ocena realizacji zadań.
Seminarium

(wprowadzenie do badań naukowych)

Warsztatowy K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_U01 K_U02 K_U13 K_U19 K_U22 K_K04 K_K05 Ocena realizacji zadań

ćwiczeniowych

Dyscypliny systemowe (do wyboru)
Filozofia informacji Teoretyczny K_W08 K_W12 K_W09 K_U09 K_U10, K_K04 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Filozofia języka Teoretyczny K_W03 K_W05 K_W07 K_W08 K_W12 K_W15 K_U01 K_U04 K_U06 K_U11 K_U17 K_K01 K_K05 K_K04 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Filozofia kultury Kulturowy K_W01 K_W02 K_W03 K_U03 K_U04 K_U07 K_U10 K_K02 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena

K_K04 K_K07 udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Komunikacja społeczna i erystyka Praktyczny K_W12 K_W10 K_U05 K_U06 K_U07 K_U09 K_U13 K_K02 K_K03 K_K06 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Metodologia nauk Teoretyczny K_W02, K_W07, KW08, K_W10, K_W03, K_U03, K_U11, K_U05, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, K_U21, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Audyt informacyjny Praktyczny K_W18, K_U01, K_U02 Egzamin (wykład), realizacja projektu (ćwiczenia).
Infobrokering – źródła i techniki wyszukiwania informacji biznesowych Praktyczny K_W17, K_W15, K_U01 Egzamin (wykład), realizacja projektu (ćwiczenia).
Infobrokering – źródła i techniki wyszukiwania informacji naukowych Praktyczny K_W17, K_W15, K_U01, K_U19 Egzamin (wykład), realizacja projektu (ćwiczenia).
Podstawy zarządzania informacją i wiedzą Praktyczny K_W18, K_U01, K_U02, K_U22 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Statystyczne metody przetwarzania informacji Praktyczny K_W18, K_U01, K_U22 Egzamin (wykład),

kolokwium

zaliczeniowe

(ćwiczenia), ocena udziału studentów

w dyskusji w trakcie zajęć.

Przedmioty do wyboru

Przedmiot Kierunkowe efekty kształcenia Sposoby sprawdzania osiągniętych efektów:
Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą K_W17, K_U01, K_U02, K_U22 Ocena realizacji projektu i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć

Języki informacyjno- wyszukiwawcze K_W17, K_U01, K_U02 Kolokwium zaliczeniowe
Projektowanie baz danych K_W17, K_U22 Ocena realizacji projektu i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć

Prawo informacyjne K_W18, K_W19, Kolokwium zaliczeniowe
Business Ethics K_W01 K_W04 K_W11 K_U01 K_U05 K_U10 K_U12 K_U18

K_U20 K_U14 K_K02 K_K03 K_K06 K_K09

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Ekofilozofia K_W01 K_W04 K_W11 K_U01 K_U05 K_U10 K_U12 K_U18

K_U20 K_U14 K_K02 K_K03 K_K06 K_K09

Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Elementy ontologii formalnej K_W02, K_W07, KW08, Kolokwium zaliczeniowe
K_W10, K_W03, K_U03, K_U11, K_U05, K_U04, K_U07, K_U09, K_U17, KU21, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03 (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Filozofia w epoce elektronicznej (K_W01), (K_W05), , (K_U01), (K_U03), (K_U15) (K_K06) Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Podstawy ewolucyjnej teorii umysłu K_W01 K_W05 K_W08 K_W10 K_U03 K_U07 K_U08 K_U09 K_K01 K_K02 K_K03 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Public relations i negocjacje K_W10 K_U05 K_U06 K_U07 K_U09 K_U13 K_K02 K_K03 K_K06 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Rola badań filozoficznych we współczesnej kulturze i nauce K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W14 K_W15 K_U03 K_U07 K_U11 K_U13 K_U21 K_K02 K_K05 K_K08 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

i/lub ocena udziału studentów w dyskusji

w trakcie zajęć i/lub przygotowanie

prezentacji/referatu

Wprowadzenie do współczesnych zagadnień K_W08 K_W09 K_U09 K_U10, K_K04 Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)
filozofii informacji i/lub ocena udziału studentów w
dyskusji
w trakcie zajęć i/lub
przygotowanie
prezentacji/referatu