Zaznacz stronę
Coaching filozoficzny – Program studiów Coaching filozoficzny – opis kierunku i efekty kształcenia

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. J.D. Rockefeller

W co wierzymy? W sokratejskim stylu wierzymy, że każdy ma wewnętrzne zasoby, mądrość oraz mocne strony, ale często nie zdaje sobie z tego sprawy. Połączenie metod coachingu z filozofią to niezwykły katalizator rozwoju osobistego. Coaching daje konkretne narzędzia rozwojowe. Wiedza filozoficzna poszerza horyzonty myślowe, ukazuje wiele perspektyw postrzegania życia, świata czy ludzkiej egzystencji. Stajemy się dzięki temu skuteczni w wielu sferach życia i elastyczni, odnosimy sukcesy. Co dziś się liczy w życiu i biznesie? Warto zaznaczyć, że współczesne zarządzanie oraz biznes stawiają na osobiste talenty osób, na ich elastyczność i sprawność komunikowania się z innymi ludźmi. Ponadto podkreśla się harmonię wszystkich sfer życia, potrzebę spójności wewnętrznej i zewnętrznej. Długofalowe zadowolenie z życia oraz sukces są możliwe dzięki zrozumieniu i poznaniu siebie, odkryciu swoich najgłębszych wartości oraz dzięki zdrowym relacjom z innymi. Co to jest coaching? Dziś coaching jest niezwykle dynamiczną dziedziną aktywnego wpierania ludzi w sferze biznesu, edukacji czy w sferze realizacji osobistych marzeń. Studiowanie coachingu otwiera szerokie perspektywy dla przyszłej aktywności zawodowej, nie mówiąc już wyzwalaniu potencjału rozwojowego przyszłego coacha. Coach znaczy po polsku trener i najmocniej kojarzy się oczywiście ze sportem. Współcześnie oznacza osobę, która wspiera innych ludzi w rozwoju ich zdolności, w doskonaleniu umiejętności, w przezwyciężaniu słabości czy ograniczeń, motywuje do wydobywania posiadanych przez ludzi zasobów. Coach może działać wszędzie tam, gdzie ludzie chcą wyzwolić swój potencjał, nauczyć się nowych umiejętności, lepiej funkcjonować w pracy lub w życiu osobistym i osiągać bliższe oraz dalsze, wymarzone cele. Co będzie wyróżniać absolwenta? Absolwenci dzięki swoim umiejętnościom, wiedzy, znajomości swoich mocnych stron, rozumieniu siebie i innych uzyskają pewność, że dysponują czymś, na czym zależy współczesnym pracodawcom. Znając swoje kompetencje, będą elastycznie poruszać się na rynku pracy i staną się cennymi kandydatami do zatrudnienia przez pracodawców. Uzyskają zaufanie do siebie i pewność swoich zasobów, aby stawiać warunki pracodawcom. Jednym słowem nie oni będą prosić o zatrudnienia, ale pracodawcy będą się o nich ubiegać. Jakie kompetencje zyskam studiując caoching filozoficzny? Po studiach u nas będziesz wiedział/ła, na czym polega specyfika coachingu. Poznasz narzędzia coachingowe stosowane w pracy z klientem i będziesz umiał/ła zastosować poznane narzędzia coachingowe. Nauczysz się prawidłowego zawierania kontaktu z klientem i prowadzenia sesji coachingowej. Rozwiniesz umiejętność formułowania celów sesji i procesu coachingowego. Pojmiesz znaczenie wiedzy psychologicznej w pracy coacha. Zdobędziesz wiedzę o normach moralnych w pracy coacha i świadomość dylematów moralnych związanych z pracą coacha. Inni dostrzegać będą, że masz wiedzę o prawidłowościach komunikacji interpersonalnej i posiadasz kompetencje w komunikacji interpersonalnej. Ponadto potrafisz rozpoznawać swoje emocje i emocje innych osób, związane z przebywaniem w grupie. Poznasz metody rozwoju własnej samoświadomości i inteligencji emocjonalnej. Zyskasz zdolności obserwowania procesu grupowego i rozpoznawania ról grupowych. Będziesz przygotowany/a do współdziałania i współpracy z innymi osobami. Zdobędziesz podstawową wiedzę o teoriach i koncepcjach współczesnej psychologii. Ponadto zyskasz zrozumienie psychospołecznych uwarunkowań zachowań człowieka oraz wiedzę o psychologicznych mechanizmach emocjonalno-motywacyjnych. Poznasz także terminologię filozoficzną i będziesz potrafił/ła się nią posługiwać. Zdobędziesz wiedzę o ideach i argumentach wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism oraz pojmiesz główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii. Zobaczysz również praktyczny wymiar filozofii i jej przydatność dla współczesnych ludzi. Inni zobaczą, że potrafisz zastosować metody filozoficzne oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów etyki, człowieka czy społeczeństwa. Posiądziesz również umiejętność przełożenia filozoficznej mowy na język współczesnych problemów społecznych i egzystencjalnych. Będziesz czytał/ła i samodzielnie interpretował/ła teksty filozoficzne i innych dziedzin nauk społecznych czy humanistycznych. Dodatkowo sprawnie analizował/ła argumenty filozoficzne, identyfikował/ła ich kluczowe tezy i założenia. Poznasz też zasady poprawnego rozumowania, definiowania oraz stawiania pytań, będziesz umiała/ła rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentację, dobierać strategie argumentacyjne, tworzyć krytyczne argumenty i formułować odpowiedzi na krytykę. Nauczysz się prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego. Będziesz umiał/ła w mowie i na piśmie wyrażać problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych. Będziesz mógł/ła powiedzieć, że dasz radę samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na wybrany język obcy prosty teksty, a z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst.

Biznes potrzebuje humanistów

Przyszłość należy do humanistów